Společné jednání ČSDL a ČADL 18.3.2015

Ve středu 18. 3. 2015 došlo z podnětu kluků z Azumy (a za jejich přítomnosti) a samozřejmě na základě aktivit Českého svazu dračích lodí (dále ČSDL) k setkání s Petrem Klímou zástupcem České asociace dračích lodí (dále ČADL).

Vzájemně jsme se dohodli, že veřejně budeme informovat o této schůzce i o obsahu jednání, které mělo věci minulé uvést na pravou míru a nalézt společné možnosti do budoucnosti.

SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ČSDL / ČADL 18. 3. 2015

Za ČSDL jsem uvedl základní vizi a důvod vzniku ČSDL jímž je pohled na dračí lodě jako na sport nebo můžeme říkat komunitu, která je otevřena všem jejím účastníkům

(závodníci všech výkonnostních a věkových kategorií, dračí posádky, dračí spolky, pořadatelé závodů, rozhodčí, veřejnost, atd..)

a řízena otevřeným svazem (nebo spolkem) kde je umožněno každému zájemci členství a to členství bez nutnosti splňovat množství podmínek a překážet.

Takto také fungují všechny ostatní sportovní svazy zařazené do sportovních struktur České republiky.

Cílem ČSDL je vytvořit zastřešující organizaci, která by byla bez omezení přístupná všem. A všichni zúčastnění na dračím dění v České republice by měli možnost být bez omezujících podmínek jejími plnohodnotnými členy a aktivně se zapojit do fungování takovéto celospolečenské dračí organizace.

Členstvím je v tomto celém textu myšleno Členství se všemi právy člena, jímž je mimo jiné možnost účasti na valné hromadě a právo volby (nazývané někdy jako plné členství). O ostatních druzích členství bez práv nemá cenu dále diskutovat, protože to je jen forma účasti.

Petr Klíma uvedl, že ČADL iniciuje oficiální zařazení sportu dračí lodě mezi neolympijské sporty pod olympijským výborem, dokonce pro letošní rok obdržel dotaci na mládež, která bude dle nějakého klíče rozdělena a v současné době se upravují stanovy organizace ČADL v souladu s posledním kongresem.

Požádal jsem tedy Petra Klímu, zda mi může předložit aktuální stanovy ČADL, podepsané zápisy z valných hromad ČADL, účetnictví ČADL, platný seznam členů ČADL, případně další dokumenty jako jsou např. oficiální přihlášky do organizace z čehož by bylo naprosto zřejmé jak ČADL ve skutečnosti funguje.

Tyto dokumenty jsem neobdržel, ale bylo slíbeno, že se připravují nové webové stránky ČADL kde budou platné stanovy zveřejněny a že Členství v ČADL je plně demokratické!

Zde uvádíme pro zajímavost stanovy občanského sdružení ČADL a neregistrované organizace Český pohár. Tyto dokumenty má ČSDL k dispozici z let předchozích a po jejich přečtení vám bude zcela jasné, jak to celé fungovalo a kdo byl čehoČlenem:

Dále Petr Klíma slovy vysvětlil jak Členství v ČADL bude a aktuálně již fungujeČlenem se může stát ten (zde není jasné, zda to může být fyzická nebo právnická osoba nebo posádka nebo zástupce posádky, ale to pomiňme) kdo závodí v seriálu Český pohár (asi vždy pro daný rok) + zaplatí poplatek 20 000,-Kč + schválí jeho vstup Členové, kterým se uvedené podmínky již v předcházejícím roce podařilo splnit a podmínky členství splní i pro sezónu nastávající. Členem je možné se stát jen při konání Kongresu ČADLu konaném 1 x ročně, kde se mají možnost sejít všichni aktuální Členové.

Aktuálně tyto podmínky splnili 4 „posádky“: Pražský výběr, WildofPrag, Nymburk, Kojetín.

Rozhodovat mohou členové jen při Kongresu pak se již celý rok jede dle dohodnutých podmínek pro nadcházející sezónu.  V kontextu tohoto pravidla bylo dále sděleno, že pro rok 2015 je nemožné již cokoli měnit a další možnost je na příštím kongresu ČADLu za cca rok.

Dále Petr Klíma uvedl základní požadavky směrem k ČSDL za kterých si dovede představit spolupráci:

1.            Uznat jako jedinou zastřešující organizaci v České republice ČADL.

2.            Rozpustit ČSDL respektive změnit zejména název ČSDL, který vyvolává dojem, že jde o

                otevřený svaz pro všechny a zastřešující organizaci v ČR.

3.            Nepořádat závody jako Mistrovství ČR (to je jen právo ČADL).

Co předcházelo společnému jednání:

23. 1. 2015 byl Petru Klímovy od ČSDL zaslán Otevřený dopis který ho informoval o ustavující schůzi ČSDL o poslání a cílech ČSDL a požádal ho o spolupráci při zakládání této organizace otevřené všem zájemcům o dračí lodě.

23. 1. 2015 zaslal Petr Klíma odpověď.

25. 1. 2015 byl na webových stránkách ČSDL zveřejněn článek jak jsou organizovány dračí lodě v České republice.

31. 1. 2015 se konal Kongres kde bylo na výše uvedené reagováno.

Na základě výše uvedených „lednových“ kroků se u těch koho fungování dračích lodí v České republice zajímá, rozeběhla diskuze jak to tedy ve skutečnosti je.

Zde uvádíme znovu stanovy občanského sdružení ČADL a neregistrované organizace Český pohár. Tyto dokumenty má ČSDL k dispozici z let předchozích.

ČADL vždy měl standardní demokratické stanovy podle kterých se členem mohl stát opravdu kdokoli! Ale nikdo se jím v souladu se stanovami nestal. Všichni účastníci akcí ČADLu se přihlásili do virtuální organizace Český pohár, jehož znění stanov vlastně všichni znali. (Vskutku mistrovské dílo! J)

Ať se již v minulosti nebo aktuálně mění znění stanov ČADLu kam jsou implementována omezení vzniku Členství dle stanov Českého poháru (popsáno výše) je to každopádně obrovská škoda.

Pokud by si ČADL ponechal svoje původní demokratické stanovy a jen je zveřejnil a umožnil zasílání přihlášek o Členstvípodle nich tak by ČSDL jako organizace vůbec nevznikla nebo by po zveřejnění takových to stanov ČADLu do ČADLu vstoupila jako člen opravdové zastřešující organizace pro všechny.

Nechme se tedy překvapit, jakou podobu nakonec budou mít avízované zveřejněné stanovy ČADL na nových webových stránkách.

Podle slov Petra Klímy o aktuálním systému fungování ČADL zde můžeme uvést základní rozdíly mezi oběma organizacemi (zde je potřeba uvést, že ČSDL není stále registrovanou organizací, ale má schváleny níže popsané stanovy a pravidla fungování).

ČSDL  čekáním s registrací stále připouští možnost, že na základě předchozích kroků (tlaku na ČADL) a s povinností splnit zákon o transformaci občanských sdružení na spolky dospěje ČADL k rozhodnutí otevřít ČADL všem zájemcům o dračí lodě, zveřejnit a zároveň vrátit se k původním stanovám ČADLu.

Potom by všichni Členové ČSDL mohli bez omezení vstoupit do ČADL.

Přiznám se, že osobně jsem tuto možnost viděl a stále vidím jako možné a jedno ze správných řešení celé situace.

Pak by opravdu vytváření nové organizace v podstatě kopírující otevřený spolek nemělo smyslu.

Porovnání ČSDL a ČADL

Porovnání ČSDL / ČADL

1.            Spolek nebo Svaz

ČADL = spolek

ČSDL = svaz spolků s možností vstupu a členstvím fyzických osob

(i těch co již nejsou organizovány v nějakém spolku).

2.            Plnohodnotné členství

ČADL = účast v ČP + poplatek 20.000,-Kč/rok.

ČSDL = přihlášením se k cílům a činnosti Českého svazu dračích lodí

(jednoduše řešeno Přihláškou).

3.            Struktura fungování a řízení

ČADL = nejsou k dispozici aktuální stanovy, ale dle slov Petra Klímy zřejmě takto:

  • Prezident (předseda, jednatel), řídí a rozhoduje o ČADLu během celého roku.
  • Jednou za rok Kongres kde mohou plní členové hlasovat.

ČSDL

  • Předseda- čestná funkce.
  • Svaz během volebního období řídí 5-ti členný výbor, který má min.1x měsíčně poradu
  • Výbor podléhá rozhodnutím Rady výboru, kterou tvoří zástupci všech přihlášených posádek (posádka = min. 11 fyzických osob).
  • Hlasuje se o otázkách fungování ČSDL celoročně a to elektronicky.
  • Nejvyšším orgánem je valná hromada kde mohou hlasovat všichni členové. Svolána může být kdykoli.

4.            ČADL = jako spolek nemůže vstoupit do České unie sportu České republiky (ČUS bývalé ČSTV) kde jsou organizovány sportovní odvětví formou Svazu.

ČSDL = jako Svaz se může po splnění podmínek stát členem České unie sportu České republiky (ČUS bývalé ČSTV).

Otázkou tedy je zda se opravdu jedná o kopírující projekt, jak se domnívá Petr Klíma?

Za ČSDL Petr Štěrba

Zde pro úplnost uvádíme shrnutí schůzky Petrem Klímou:

Ahoj!

Díky za včerejší setkání a shrnuji dojednané.

Vítám váš zájem o dračí hnutí, které Česká asociace dračích lodí jako zastřešující sportovní svaz od roku 1997 v ČR organizuje a řídí.

Vítám, že jsme si vyjasnili i to, že je otevřenou organizací, která svým plným členům nabízí možnost účastnit se rozhodování, základním členům nabízí možnost účasti v soutěžích.

Zdůrazňuji, že možnost stát se plným členem je otevřena všem zájemcům tak, jak je to ve všech podobných demokratických organizacích a sportovních svazech - př. ČOV, ČUS apod.

Tuto možnost mají i všichni zástupci vašeho uskupení "čsdl" - bohužel stále nevím, kdo to je, Petr Štěrba to ani včera na přímý dotaz neupřesnil...

Jsem rád , že jsme se shodli na tom, že zakládání kopírující organizace nemá smysl a je matoucí pro dračí komunitu a že Petr zveřejní na webu a FB mou odpověď na jeho otevřený dopis určený mé osobě.

Zároveň Česká asociace dračích lodí připravuje ke spuštění (je to otázka dnů) nové webové stránky, které budou obsahovat i sekci dokumenty, kde budou přehledně na jednom místě ke stažení pravidla soutěží, certifikáty členství v mezinárodních organizacích, stanovy apod.

Vnímám, že tato skutečnost někomu mohla chybět, ale nebyl to záměr - stanovy nejsou např. ani na webu rychlostní kanoistiky.

Respektuji, máte-li potřebu se separátně sdružovat ve vašich soukromých spolcích, ale jsem rád, že uznáváte nevhodnost užívání názvu, který by prezentoval případný spolek jako variantu zastřešující organizace sportu dračí lodě.

Tou je v ČR pouze Česká asociace dračích lodí a uvádění v omyl není fér k dračí komunitě.

S tím souvisí také nazývání vašich akcí mistrovstvím ČR, což také není korektní.

Doufám, že nyní už je vše jasné a je jen škoda, že jste nepřišli dříve, než jste spustili mediální akce typu otevřený dopis apod.

Jsem připraven diskutovat konstruktivní návrhy na vylepšení i případnou kritiku stávajícího stavu.

Je však třeba otevřeně komunikovat a věřím, že z vaší strany se tak již stane.

Našemu sportu pomůže spolupráce, ne štěpení.

Sportu zdar, dragonboatingu zvláště!

Petr Klíma

ČESKÁ ASOCIACE DRAČÍCH LODÍ

email: klimbera@dragonboat.cz

GSM: +420 775 220 011
Jméno *
Příjmení *
E-mail *
Telefon *
Text *
* povinné údaje